Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Algemene voorwaarden

1. Doel

ACT-inclusief verleent professionaliseringsdiensten aan professionals in organisaties (zakelijke opdrachtgever) én (empowerment-) cursussen voor consumenten (privé-opdrachtgever; ouders en leerlingen), met het doel competenties aan te leren die bijdragen aan het voorkomen van uitval en het terug geleiden naar ontwikkelingssettings na reeds ontstane uitval.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld t.b.v. educatieve en adviesdiensten aan deze twee verschillende doelgroepen en zijn daarop van toepassing. In de offerte/overeenkomst wordt naar deze Algemene Voorwaarden verwezen. Via ondertekening van de offerte/overeenkomst verklaart de opdrachtgever zich te hebben geïnformeerd over- en gaat de opdrachtgever akkoord – met deze Algemene Voorwaarden door het aanvinken van het hokje ‘akkoord’.

Via ondertekening van de offerte/overeenkomst verklaart ACT-inclusief zich te tevens te onderwerpen aan deze Algemene Voorwaarden, die integraal onderdeel uitmaken van de offerte/overeenkomst waaraan het is toegevoegd.

2. Aanvullende voorwaarden

Indien opdrachtgever over eigen voorwaarden beschikken, worden alleen aanvullende voorwaarden, die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, opgenomen in de offerte/overeenkomst en dienen een verbetering van de positie van de opdrachtgever.

3. Privacy verklaring

Door ondertekening van offerte/overeenkomst verklaart ACT-inclusief zich te houden aan de privacy wetgeving inzake:

  • door onze dienstverlening verkregen zakelijke en persoonsgebonden gegevens slechts te gebruiken voor de duur van de overeenkomst en niet anders dan waartoe de gegevens zijn bedoeld: het verzorgen van kwalitatieve cursussen
  • een privacyverklaring dat door ACT-inclusief betrokken trainers zich houden aan de privacywetgeving zoals in het eerste punt beschreven en vermeld in de ZZP-overeenkomst tussen trainers en ACT-inclusief (conform model belastingdienst)
  • de algemene privacywetgeving zoals Europees is vastgelegd in de AVG

4. De betalingsvoorwaarden / Betalingstermijnen / De wijze van betaling

1. Bij diensten en fysieke cursussen:

Na ondertekening van de offerte/overeenkomst wordt binnen 48 uur de eerste factuur gestuurd, waarin 50% van de overeengekomen cursuskosten staan vermeld. Het bedrag van deze factuur dient ten minste 14 dagen voor aanvang van de cursus te worden overgemaakt op bankrekening NL92 RABO 0383378095 t.n.v. KaosConsult - ACT o.v.v. factuurcode (zie rechts bovenaan de overeenkomst). 48 uur na afronding van de cursus wordt de afrondende factuur gestuurd, waarvan het bedrag dient te worden overgemaakt binnen 30 dagen na de factuurdatum, gebruik makend van bovenstaande gegevens.

2. Bij online trainingen:

De aankoop en betaling van de cursus gaan hand in hand met en zijn voorwaardelijk voor met de online aanmelding, inschrijving, cursus toelating, cursus uitvoering, de (eventuele) toetsing en afronding van de cursus.

5. De duur van de overeenkomst

De overeenkomst start op het moment van ondertekenen van de offerte/overeenkomst door beide partijen en eindigt na betaling van de laatste factuur.

6. Aanmeldingsverantwoordelijkheid

1. Bij fysieke cursussen

De aanmeldingsverantwoordelijkheid voor deelname aan cursussen ligt bij de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt aldus zorg voor zowel het aanmeldingsproces als de minimale bezetting in de cursus. 14 dagen voor aanvang van de cursus krijgt ACT-inclusief de lijst van deelnemers, waarop voornaam, achternaam, functie en organisatiegegevens worden vermeld.

2. Bij online trainingen

De aanmeldingsverantwoordelijkheid voor deelname aan cursussen ligt bij de individuele deelnemer.

 

N.B. Het aanmeldproces start door invulling van het aanmeldformulier

7. De condities waaronder de fysieke cursus eventueel niet doorgaat

In de cursusbeschrijving staat het minimum aantal deelnemers voor doorgang van de cursus vermeld. Indien dit minimum niet wordt gehaald, wordt in overleg bepaald of de cursus doorgang vindt. Daarbij geldt dat de cursuskosten en de betaling daarvan zoals overeengekomen in de offerte/overeenkomst onveranderd blijven.

Bij een overschrijding van het aantal deelnemers geldt de volgorde van aanmelding in tijd of in aanmeldlijst volgorde. Voor ‘uitgeslotenen’ gaat de cursus dan niet door. Overleg met ACT-inclusief kan leiden tot uitzondering. Het definitieve oordeel is aan de trainer van de cursus.

8. Anuleringsvoorwaarden

N.a.v. voorgesprekken wordt er een offerte toegestuurd met een reactietermijn van 14 dagen. Binnen die 14 dagen wordt met ondertekening/akkoordverklaring van de opdrachtgever de overeenkomst geldig. Daarmee wordt de verplichting aangegaan tot betaling van 50% van het gehele cursusbedrag.

Annulering binnen 14 dagen vóór geplande aanvang van de cursus is niet meer mogelijk en leidt tot verplichting van het betalen van 50% het gehele cursusbedrag. Daarmee wordt tevens de overeenkomst afgesloten.

Wel is mogelijk de startdatum van de cursus aan te passen, na argumentatie van opdrachtgever en ter beoordeling aan ACT-inclusief. De plicht tot betaling van 50% van het gehele factuurbedrag blijft evenwel.

Annulering van de cursus na de startdatum leidt betalingsverplichting van 100% van de cursuskosten, zonder mogelijkheid tot restitutie.

Na eventueel besluit daartoe wordt binnen 48 uur een percentage of het gehele bedrag gerestitueerd.

9. Details van de garantiebepalingen

ACT-inclusief heeft een klein bestand van trainers die elk een bewezen staat van dienst hebben. Zij beschikken over een combinatie van werkervaringen, waarvan opleiding/ervaring in de zorgsector of in de onderwijssector er minstens 1 van is.

Bij uitvallen van een docent voor of tijdens de cursus, spant ACT-inclusief zich tot het uiterste in een vervangende trainer in te zetten. E.e.a. kan leiden tot opschorten van de cursus(delen). ACT-inclusief treedt daartoe in overleg met de opdrachtgever en de deelnemers.

10. Bij wie het copyright berust

Tenzij anders overeengekomen: bij ACT-inclusief

11. Bij wie het eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust
(opdrachtgever of het instituut)

Tenzij anders overeengekomen: bij ACT-inclusief

12. Accreditatie bij branche-/beroepsorganisaties

ACT-inclusief geeft cursussen aan een brede waaier van organisaties binnen diverse sectoren. Het is onmogelijk voor het gehele sociale domein accreditaties op voorhand te verkrijgen. In overleg met de opdrachtgever wordt eenmalige of jaarlijkse accreditatie voor de cursussen afgesproken en aangevraagd. In optie 1 wordt de accreditatie bekostigd door de opdrachtgever. In optie 2l worden de kosten gemiddeld (50% voor elke offerte-/overeenkomst-partij).

Op de offerte/overeenkomst dient te worden aangegeven welke optie wordt overeengekomen.

13. Klachtenregeling

Door ondertekening van offerte/overeenkomst verklaart de opdrachtgever geïnformeerd te zijn over de klachtenregeling en maakt in die zin integraal onderdeel uit van de primaire en secundaire diensten van de offerte/overeenkomst. Door het aanvinken van het hokje ‘geïnformeerd’ geeft de opdrachtgever aan zich te hebben geïnformeerd over de klachtenregeling. De klachtenregeling en het klachtenformulier vindt u hier.

14. Informatieplicht

Deze Algemene voorwaarden sturen wij u ook graag toe per email. Vraag: info@act-inclusief.nl