Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Uitvoerende professionals

Inclusie - werkdefinitie

Inclusie is bewust en actief omgaan met verschillen/diversiteit op zodanige wijze dat iedere burger, ouder en kind, groep en professionals, ouderen en jongeren kunnen participeren en zich kunnen ontwikkelen.

 

De genoemde verschillen zijn enerzijds te zien en te waarderen, maar dienen de gezamenlijkheid niet te ondermijnen. Inclusie gaat dus ook over het actief zoeken en vinden van het gemeenschappelijke tussen alle verschillen.

Geen statisch begrip

Inclusie is geen statisch begrip of situatie. Net als ‘vrede’ moet die dagelijk worden nagestreefd en moet deze situatie weer veilig worden gesteld. Professionals doen dat voor burgers en kinderen in onderwijs, zorg, en vele andere domeinen. Daar bestaat geen algemene formule voor. Elk handboek zou overigens zowel veel te dik worden, als te kort schieten.

In de figuur hieronder wordt inclusie opgevat als hoogst gewenste situatie; exclusie dient te worden bestreden.

 

Inclusieve samenleving

Onze democratie - beter gezegd ons burgerschap - geeft ons een juridische status die we in Nederland democratisch hebben ingevuld. Deze is gebaseerd op gelijkwaardigheid en vrijheid voor allen. Niemand mag daarop worden uitgesloten. Tegelijkertijd zien we dat er heel veel diversiteit in de samenleving bestaat. Verschillen tussen mensen moeten worden gerespecteerd. Maar daar zitten ook grenzen aan: wanneer burgers of groepen burgers achter gesteld blijken omdat ze zich als ‘anders’ voelen, gedragen of in een uitzonderlijke situatie leven. Denk aan armoede, discriminatie, arbeidsparticipatie, kinderen en volwassenen met een beperking, ouderen, laag- en ongeschoolden, kinderen op speciaal onderwijs, gevaccineerden en zij die dat niet willen of kunnen, enz. Daar kunnen professionele ambities voor worden geformuleerd.

Inclusief handelen

Door inclusie na te streven, te bevorderen, je ervan bewust te zijn, daar jouw professionele beslissingen op baseren, en als jouw collega’s dat ook doen, dan wordt onze samenleving een stuk rechtvaardiger. Een rechtvaardiger samenleving vraagt om domeinen waar professionals inclusiever handelen en deze domeinen met elkaar weten te overstijgen.

Interprofessioneel inclusief handelen

Professionals in onderwijs, welzijn, zorg, leerplicht, kinderbescherming (en anderen) ondersteunen kinderen en jongeren maximaal om kinderen en jongeren maximale ontwikkeling te doen doorlopen. Dat gaat verder dan lessen burgerschap, casusbehandeling, visievorming op goede zorg, goed en onderwijs (etc) en wetgeving. Om inclusie het perspectief van gelijke kansen te geven is interorganisatorische-, interdisciplinaire- en interprofessionele samenwerking voorwaardelijk.

 

Interprofessioneel handelen voor inclusie

Professionals in onderwijs, welzijn, zorg, leerplicht, kinderbescherming (en anderen) ondersteunen kinderen en jongeren maximaal om kinderen en jongeren maximale ontwikkeling te doen doorlopen. Dat gaat verder dan lessen burgerschap, casusbehandeling, visievorming op goede zorg, goed en onderwijs (etc.) en wetgeving. Om aan inclusie te werken ziet ACT-inclusief dat interorganisatorische-, interdisciplinaire- en interprofessionele samenwerking voorwaardelijk is.

Inclusiever onderwijs

De overheid heeft richting gegeven omtrent wat er met- en na Passend Onderwijs moet gebeuren. Momenteel wordt er een route naar inclusiever onderwijs uitgedacht. Die route mag zomaar zo'n 10 jaar duren. Maar stil zitten en afwachten lijkt hier bij het platform naarinclusieveronderwijs.nl niet aan de orde. De daar gehanteerde invalshoek is het ineen rijgen van regulier en speciaal onderwijs:

 • alle kinderen van één buurt gaan naar dezelfde school/scholen
 • dus kinderen met en zonder 'beperkingen' komen in één klas zitten
 • er is vergaande integratie van onderwijs en (ambulante) zorg noodzakelijk
 • het onderwijs wordt aangepast aan de 'behoeftes' van het individuele kind

Dit mooie streven lijkt een aanvankelijk wat smalle basis te zijn voor een fundamentelere inclusieve benadering, waarin ook de gelijke kansen problematiek wordt meegenomen. Daarin maken wij onderscheid tussen gelijke kansen aan de instroomkant en gelijke kansen aan de uitstroomkant. Inclusie gaat aldus meer dan alleen het recht voor alle kinderen / jongeren om mee te kunnen doen. Inclusie vraagt van alle professionals om communale eindtermen te hanteren, waartoe alle leerlingen dienen te worden begeleid. Vooral dan bestaan grotere kansen op deelname én bijdragen van de leerlingen aan een samenleving die inclusiever gaat functioneren. Wie ons standpunt hierover wil weten en hoe wij denken op welke wijze u dat kan bereiken, wordt van harte uitgenodigd om contact met ons op te nemen.

 

 

Cursusoverzicht

In ontwikkeling:

 • Interprofessioneel samenwerken
 • Waarom ‘effectief onderwijs en effectieve zorg noodzakelijk is?
 • Doorbraak mechanismen
 • Netwerken leren sturen: een strategische koers operationaliseren in uw professionele omgeving
 • Burgerschapsinitiatieven en ervaringsdeskundigheid

 

Betrokken professionals binnen sectoren:

Onderwijs - Leerplicht - Jeugdzorg - Jeugdhulp - Kinderbescherming - Gemeenten

  

 

 

Thema’s

 • Inclusie en ethiek
 • Inclusie en gelijke kansen
 • Ontwerpen van inclusie
 • Onderzoeken van inclusie
 • Verdiepen? Leren
 • Problemen oplossen
 • Besluitvorming
 • Preventief werken

  

Aanbod

 • Studiedag, lezing, inspireren
 • Dialogische werksessies
 • Communicatieve invalshoek
 • Omgekeerde toets als doorbraakmethode
 • Community of Inclusive Practice
 • Schoolroute naar inclusiever onderwijs