Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Wie zijn wij?

ACT-inclusief slaat de brug tussen ouders van kinderen en instanties om duurzame gedragen ontwikkeling voor de kinderen te borgen. Wij werken keihard aan inclusie: evidence informed en radicaal menselijk.

 
Door de wirwar van instanties, professionals en iedereen die met het onderwerp te maken heeft, is ACT-inclusief de verbindende factor. Kortom: wij zijn de pijltjes tussen de bollen (zie topfoto).

 

Aanwezige Kennis & Ervaringen

  • In en t.b.v. onderwijs: van leerkracht tot ministerie OCW
  • Schoolopleider i.o.v. Academica University of Supplied Science
  • Expertise van leerprocessen bij novices en experts
  • Onderzoek verrichten en leren onderzoek doen voor professionals
  • Casuïstiek bemiddeling
  • Democratisering relatie overheid - burgers
  • Burgerinitiatieven met impact (doen) organiseren 

 

Maatschappelijke organisatie

ACT-inclusief is een maatschappelijke organisatie. Dat houdt in:

  • primair gericht op invloed uitoefenen op bestaande praktijken en voorwaardelijke structuren in onderwijs, zorg- en openbaar domein, waardoor gelijke kansen en democratische waarden worden nagestreefd
  • secundair het borgen van duurzaam bestaan van de eigen organisatie zonder winstoogmerk
  • onbekostigd

 


 drs. Hans Pollen (1955)

Hans heeft gedurende zijn hele werkzame leven bezig gehouden met ontwikkelings- en leerprocessen op micro-, meso- en nationaal niveau. Wat daarbij helpt is zijn kennis van het leren, systeemtheorie en veranderkundige interventies is complexe situaties. 

Daarnaast is Hans als externe werkzaam bij Academica, waarin hij colleges en begeleiding geeft inzake het verrichten van praktijkonderzoek in het kader van Masteropleidingen voor schoolbestuurders en directeuren.

 

Achtergrond: lerarenopleiding, onderwijskunde, leerpsychologie, veranderkunde,  organisatie simulaties.

 

Mijn motivatie haal ik uit kinderen en jongeren die zichtbaar ontwikkelen en kennis opdoen, en uit volwassenen die daartoe geoefend voorwaarden scheppen en bijdragen.

Ik heb een neus voor mogelijkheden. Ik zie eenzijdigheden en stimuleer om hogere- en andere kwaliteiten te vinden en daarnaar te handelen. Mijn waarde blijkt altijd door onverwachte synergie…!

 


 

MA. Maarten Rector (1979)

Maarten is altijd geïnteresseerd geweest in hoe mensen omgaan met onderlinge verschillen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gehoord wordt en zinvol mee kan doen (kan participeren)? Hiervoor richt hij zich op het onderling ontmoeten en leren van kinderen, ouders en initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) en publieke en sociaal professionals. Zijn kennis over leren, organisaties en sociale thema’s, als ook democratische ontwikkeling en burgerschapsvorming neemt hij hierbij mee.

Maarten is naast ACT-inclusief vanuit DoorDacht Doen, veel bezig met dialoog en gesprek en verbindende activiteiten voor ondernemers, inwoners en professionals die zich hard maken voor hun medemens en stad.

 

Achtergrond: Pedagogische academie, master Humanistiek. Thema’s diversiteit, inclusie, participatie, burgerschapsvorming, democratische ontwikkeling, sociaal ondernemen.

 

Mijn motivatie haal ik uit die momenten dat mensen samen tot inzichten of nieuwe ideeën komen en waarbij ervaringskennis en professionele kennis elkaar weet te ontmoeten. Samen kunnen we elkaar faciliteren en helpen het leven van kinderen en jongeren prettiger te maken.


 

 

ACT-inclusief

Grevelingenstraat 11-1

1078KM Amsterdam

+31 (0)6 38 18 09 21

KVK 60794046

       

 

 

  

 

 

 

    Sinds de invoering van de wet op Passend Onderwijs (2015) hebben wij ons intensief beziggehouden met het fenomeen 'thuiszitters'.
We hebben in tientalle casussen alternatieve herintredingsprocessen kunnen begeleiden met betrokken professionals en ouders/verzorgers voor leerlingen die thuis kwamen te zitten. Op basis van deze veelsoortige uitvoeringspraktijk hebben wij onze cursussen en trainingen vormgegeven. We schroomden daarin niet om praktijkproblematiek te voorzien van concepten en handvatten op basis van zoveel mogelijk wetenschappelijke onderbouwing.

Van curatief naar preventief samenwerken

We hebben samen met vele anderen geconstateerd dat er veel is te winnen wanneer dreiging tot schooluitval vroegtijdig wordt onderkend en passende interventies worden genomen. En dat samenwerken van professionals met diverse collega's én met ouders/verzorgers hiertoe een sleutel is. Interorganisatorisch én interdisciplinair samenwerken is echter geen vanzelfsprekendheid. Maar wel nodig om een veel grotere inclusieve kracht te ontwikkelen.

Analyse

We hebben ook stevige analyses uitgevoerd over de invloed van de 'samengestelde pedagogische infrastructuur' op het handelen van professionals vallende binnen onderwijs, zorg- en openbare domein. We kennen ondertussen de ambigue en complexe werkelijkheid, waarin een balans tussen systeem gericht handelen en leefwereld gericht handelen onder specifieke condities leidt tot inclusief handelen.

Ambitie

Alle kinderen doen mee, ontwikkelen zich optimaal en hebben eerlijke kansen. Ouders/verzorgers en professionals van organisaties werken samen. ACT-inclusief ondersteunt hen daarbij: lerend, voorwaardenscheppend en oplossingsgericht