Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Wie zijn wij?

ACT-inclusief slaat de brug tussen ouders en instanties om duurzaam gedragen ontwikkeling voor kinderen te borgen. Wij werken keihard aan inclusie: evidence informed en radicaal menselijk.

 
We kennen in Nederland een wirwar van instanties, professionals en goedbedoelende mensen die zich met jeugdigen bezighouden. ACT-inclusief is een verbindende factor, wij facilteren mogelijkheden voor (interprofessionele) comunicatie en visievorming op integraal en inclusief werken.

 

Aanwezige Kennis & Ervaringen

 • Expertise op het onderwijs, sociaal domein en buitenschools leren: van leerkracht tot ministerie OCW tot gespreksleider bij maatschappelijke organisaties
 • Schoolopleider i.o.v. Academica University of Supplied Science
 • Expertise van leerprocessen bij novices en experts
 • Expertische op democratische ontwikkeling en leren samenwerken overheid - burgers
 • Expertische op burgerinitiatieven en impact ondernemen
 • Onderzoek verrichten en leren onderzoek doen voor professionals
 • Gesprek en (kinder)dialoog faciliteren
 • Casuïstiek bemiddeling

 

We zijn een sociale onderneming met een maatschappelijke missie

 • Sociaal ondernemerschap gaat over méér dan winst maken. We zijn bij ACT-inclusief eerst en vooral geinteresseerd in het hebben van positieve impact op uitvoeringspraktijken en voorwaardelijke structuren voor alle jeugdigen in Nederland. We richten ons hiervoor vooral op het sociaal domein, onderwijs, en de ambtelijke wereld. Ons doel is het werken aan gelijke kansen en democratische waarden, door het faciliteren van mogelijkheden voor (inter)professioneel inclusief handelen.
 • We zetten ons ondernemerschap in om de organisatie te borgen en onze uren vergoed te krijgen. Dit doen we echter zonder winstoogmerk
 • Waar we het passend achten investeren we ook geregeld eigen tijd.

 


 drs. Hans Pollen (1955)

Hans heeft gedurende zijn hele werkzame leven bezig gehouden met ontwikkelings- en leerprocessen op micro-, meso- en nationaal niveau. Wat daarbij helpt is zijn kennis van het leren, systeemtheorie en veranderkundige interventies is complexe situaties. 

Daarnaast is Hans als externe werkzaam bij Academica, waarin hij colleges en begeleiding geeft inzake het verrichten van praktijkonderzoek in het kader van Masteropleidingen voor schoolbestuurders en directeuren.

 

Achtergrond: lerarenopleiding, onderwijskunde, leerpsychologie, veranderkunde,  organisatie simulaties.

 

Mijn motivatie haal ik uit kinderen en jongeren die zichtbaar ontwikkelen en kennis opdoen, en uit volwassenen die daartoe geoefend voorwaarden scheppen en bijdragen.

Ik heb een neus voor mogelijkheden. Ik zie eenzijdigheden en stimuleer om hogere- en andere kwaliteiten te vinden en daarnaar te handelen. Mijn waarde blijkt altijd door onverwachte synergie…!

 


 

MA. Maarten Rector (1979)

Maarten is altijd geïnteresseerd geweest in hoe mensen omgaan met onderlinge verschillen. Hoe zorgen we ervoor dat iedereen gehoord wordt en zinvol mee kan doen (kan participeren)? Hiervoor richt hij zich op het onderling ontmoeten en leren van kinderen, ouders en initiatiefnemers (inwoners en ondernemers) en publieke en sociaal professionals. Zijn kennis over leren, organisaties en sociale thema’s, als ook democratische ontwikkeling en burgerschapsvorming neemt hij hierbij mee.

Maarten is naast ACT-inclusief vanuit Doordacht Doen, veel bezig met dialoog en gesprek en verbindende activiteiten voor ondernemers, inwoners en professionals die zich hard maken voor hun medemens en stad.

 

Achtergrond: Pedagogische academie, master Humanistiek. Thema’s diversiteit, inclusie, participatie, burgerschapsvorming, democratische ontwikkeling, sociaal ondernemen.

 

Mijn motivatie haal ik uit die momenten dat mensen samen tot inzichten of nieuwe ideeën komen en waarbij ervaringskennis en professionele kennis elkaar weet te ontmoeten. Samen kunnen we elkaar faciliteren en helpen het leven van kinderen en jongeren prettiger te maken.

 

 Voor Maarten zijn bezigheden bij DoorDacht Doen zie doordachtdoen.nl


 

 

ACT-inclusief

Grevelingenstraat 11-1

1078KM Amsterdam

+31 (0)6 38 18 09 21

KVK 60794046

       

 

 

  

 

 

 

Van curatief naar preventief samenwerken

We constateren met vele anderen dat er veel is te winnen wanneer ontwikkelingsbedreigingen vroegtijdig worden onderkend en passende interventies worden genomen. En dat samenwerken van professionals met diverse collega's én met ouders/verzorgers hiertoe een sleutel is.

 

Interorganisatorisch én interdisciplinair samenwerken is geen vanzelfsprekendheid. Het is wel nodig om een veel grotere inclusieve kracht te ontwikkelen.

Analyse

We hebben stevige analyses uitgevoerd over de invloed van de 'pedagogische infrastructuur' op het handelen van professionals in het onderwijs, het sociaal domein, zorg- en het publiek domein. We kennen ondertussen de ambigue en complexe werkelijkheid, waarin een balans tussen systeemgericht handelen en leefwereldgericht handelen onder specifieke condities leidt tot inclusief handelen.

 

We schromen ook niet praktijkproblematiek te voorzien van concepten en handvatten op basis van zoveel mogelijk wetenschappelijke onderbouwing.

Ambitie

Alle kinderen doen mee, ontwikkelen zich optimaal en hebben eerlijke kansen. Ouders/verzorgers en professionals werken samen. ACT-inclusief ondersteunt hen daarbij: lerend, voorwaardenscheppend en oplossingsgericht