Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Aansturende professionals

Vraagstelling

Welke visie ontwikkelt u als bestuurder of leidinggevende inzake:

 • inclusieve deelname en gelijke kansen van kinderen en jongeren
 • interorganisatorisch en interprofessioneel samenwerken
 • het benutten van professionaliteit en ervaringsdeskundigheid?

Inclusief dienstverlenen

Als (eind) verantwoordelijke of leidinggevende binnen uw organisatie bent u gebaat bij goede dienstverlening van uw professionals aan uw cliënten. U voert diensten in het publieke, sociaal domein en onderwijs uit die voldoen aan regelgeving passend binnen het domein waarin u werkt. U ontwikkelt uw missie, een visie op werken en inclusie, daaraan consistente bedrijfsvoering, HR-management, ‘dienstpakketten’ en protocollen.

Grenzen

Daarnaast houdt u de grenzen in de gaten wanneer casuïstiek leidt tot overschrijding van waarden, financiële ruimte en het welzijn van medewerkers. U stimuleert de samenwerking met professionals in andere organisaties. Met al deze zaken balanceert U altijd tussen dienstverlening en maatwerk en keuzes waarbij menselijke waarden in het spel zijn.

Inclusieve domeinen

Onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, kinderscherming en andere domeinen functioneren ieder op basis van 'eigen' wetgeving en bekostiging. Dit wordt 'verkokering' genoemd. Kinderen en jongeren doen echter heel vaak tegelijkertijd beroep op dienstverlening van organisaties uit genoemde domeinen. Een leerling die verzuimt op school krijgt te maken met de leerplicht. Indien een gezin ondersteuning krijgt vanuit de schuldhulpverlening, bestaat de kans dat de kinderen van het gezin minder presteren op school, die in dat geval extra inzet voor die kinderen dient te realiseren. 

De verkokerde structuur van de diverse domeinen resulteert in organisaties die binnen de kaders van de eigen domeinen functioneren. 'Verkokerde' organisaties functioneren als kader voor het handelen van professionals die diensten verlenen aan kinderen, jongeren en volwssenen. Aan de kant van laatstgenoemde wordt dit heel vaak als problematisch ervaren.

Inclusieve domeinen ontstaan bij wetgeving die de problemen van de verkokering weghalen. Inclusieve organisaties ontstaan door beleid die bruggen organiseren tussen aanpalende organisaties die dezelfde doelgroepen bedienen. Inclusieve professionals werken samen met professionals vanuit andere domeinen en organsiaties.

 

Inclusieve school

Een inclusieve school is niet alleen toegankelijk voor alle leerlingen, zij borgt tevens de ontwikkeling van allen. Aanpassen van het aanbod op de behoefte van elk kind is vooral dan noodzakelijk als leerlingen vormen van beperkingen hebben. Daarbij is onderscheid te maken naar methodische aanpak en het bereiken van gemeenschappelijke eindtermen. 

Een inclusieve school voert niet alleen een actief participatiebeleid (instroom en begeleiding), een inclusieve school draagt ook bij aan instroom in een inclusievere samenleving voor allen. Inclusie kan derhalve niet worden bereikt zonder de dimensie van gelijke kansen

 

Stelt u ook kritische vragen? Lees verder...!

 

 

Inclusie door samenwerken

Interorganisatorische afspraken (gemeente en onderwijs) kunnen het interprofessioneel en interdisciplinair (samenwerken van professionals met verschillende beroepen) borgen. Daartoe is visie, draag- én daadkracht nodig. Het perspectief waaraan gewerkt wordt is verlokkend:

 • voor alle kinderen en jongeren wordt hun ontwikkeling geborgd
 • gelijke kansen worden ingeregeld aan zowel de startkant van het ontwikkelingsleven van een kind, als aan de kant van instroom in de samenleving
 • hoge gelijke kansen bieden is een hoge ambitie waarvoor interorganisatorisch samenwerken 'vanzelfsprekend' functioneert voor 'vanzelfsprekend' interprofessionele samenwerking en inclusief handelen

Inclusief professioneel handelen

Het kind en de jongere in beeld, in overleg met ouders of verzorgers, daar begint inclusief handelen van een professional mee. Inclusief handelen doet beroep op de werktheorieën van professionals. Zijn die expliciet gericht op het bieden van gelijke kansen voor alle kinderen en jongeren, het specifieke kind in het bijzonder? Welke wetenschappelijk erkende kennis, protocollen, inzichten, ervaringen, zefkennis wordt ingezet opdat elk kind maximale kansen verkrijgt? Weten waar de beperkingen liggen van eigen mogelijkheden is opening voor het betrekken van collega's uit eigen organisatie of vanuit aanpalende organisaties. Bewust de norm hanteren: voor ieder kind of jongere wordt ontwikkeling  en gelijke kansen tot deelname aan de samenleving geborgd.

Professionaliteit en ervaringsdeskundigheid

Vanwege de doelgroep kinderen en jongeren tot en met 21 jaar hebben professionals veel te maken met ouders en verzorgers. Ouders en verzorgers hebben onderhoud en zorgplicht voor hun kinderen/jongere. Tijdens het opvoeden krijgen zij te maken met regels, werkwijzen, mogelijkheden en ook uitsluitmechanismen. Zij doen daar vanuit een 'cliëntpositie' ervaringsdeskiunidgheid op. Ouders en verzorgers hebben soms een beroep die overeenkomt met die van de professionals die zij vanwege hun kind/jongere ontmoeten.

Met bovenstaande is het van belang voor professionals om in dialoog met ouders en verzorgers professionaliteit en ervaringsdeskundigheid te combineren.

 

Cursusoverzicht

In ontwikkeling:

 • Interprofessioneel samenwerken
 • Waarom ‘effectief onderwijs en effectieve zorg noodzakelijk is?
 • Doorbraak mechanismen
 • Netwerken leren sturen: een strategische koers operationaliseren in uw professionele omgeving
 • Burgerschapsinitiatieven en ervaringsdeskundigheid

 

Betrokken professionals binnen sectoren:

Onderwijs - Leerplicht - Jeugdzorg - Jeugdhulp - Kinderbescherming - Gemeenten

  Aansturende professionals

Thema’s

 • Inclusief handelen als maatschappelijke opdracht
 • Inclusieve dienstverlening
  • Autonomie en interdependentie
  • Interprofessioneel samenwerken
  • Regulier versus maatwerk
  • Werktheorieën van professionals
  • Communicatief hndelen
 • Ouderbetrokkenheid
 • Burgerparticipatie en ervaringsdeskundigheid
 • Grenzen aan democratische besluitvorming
 • Doorzettingsmacht
 • Community of Inclusive Practice

 

Wij bieden