Veelgestelde vragen     06 38 180 921    

LinkedInFacebookWhatsappMail

Passende Onderwijs Constructie

Inleiding

Met een eerste voorzichtige introductie op 'inclusiever onderwijs' gaan reguliere scholen en scholen in het speciaal onderwijs samenwerken of integreren. Hiermee vervagen de schotten tussen de systemen  of worden waar mogelijk genivelleerd. In reguliere klassen krijgen leerlingen met een brede waaier aan ondersteuningsbehoeften begeleiding. Expertises worden uitgewissld om primaire processen en zorgprocessen te optimaliseren. Flexibele leerarrangementen worden georganiseerd met een voor de leerlingen longitudinaal perspectief. Daar is wel expertise voor te ontwikkelen. Hiertoe heeft ACT-inclusief het Passende Onderwijs Constructie-model ontwikkeld. Dit instrument wordt voor inclusiever onderwijs en ook voor herintrede van thuiszittende kinderen gebruikt. Het instrument helpt scholen, samenwerkingsverbanden en andere vormen van ‘onderwijs’ – onder begeleiding – tijdelijke leerarrangementen op maat te maken. Omdat veel aspecten van elkaar wederzijds afhankelijk zijn, vormt het POC een hulpmiddel om leerarrangementen samen te stellen waarin hoge mate van consistentie bijdraagt aan de leerresultaten en (her)intrede van leerlingen. Soms is dit slechts mogelijk door samenwerken tussen onderwijs- en sociaal domeinprofessionals.

Doelgroep

 • Aansturende en uitvoerende professionals in met name onderwijs
 • Voor ambulante of sturcturele ondersteuning aan kinderen tevens professionals in de zorg, WMO, kinderbescherming, leerplicht, ed.)
 • Er wordt een HBO-niveau verondersteld 

1. Visie

Formatief handelen (Kneyber et al, 2022) vraagt van docenten veel inzake groepsgewijze en leerlinggewijze instructie en begeleiding. Soms is het nodig bij voorkomen van achterstand of uitval, of bij herintrede van thuiszitters, na bijvoorbeeld ziekte, speciale programma's voor betreffende kinderen samen te stellen. Het beeld van 'leren in de klas' is niet altijd mogelijk of wenselijk. Het is van belang om convergerende differentiatie centraal te houden. Dan draagt elk maatwerkprogramma bij aan grotere kansengelijkheid.

2. Aspecten van onderwijs design:

 • basisvisie (als 'lijm' voor consistente invullling van onderstaande variabelen)
 • leerdoelen
 • leeractiviteiten
 • leerinteracties
 • leermiddelen
 • leerinhouden
 • bronnen en materialen
 • docent/begeleidersrollen
 • groeperingsvormen
 • leeromgevingen
 • tijd
 • toetsen/waarnemen (o.a. formatieve zelfevaluatie)

Bewaakt moet worden dat kortcyclische en langcyclische beslissingen coherent voor het kind uitwerken. Daartoe:

3. Cyclisch communicatieproces

Om de sturingsbijdrage van kinderen te borgen is een cyclisch communicatieproces noodzakelijk. Daarbij geldt op basis van de genoemde visie dat het kind én ouders/begeleiders mede-constituerend zijn voor beslissing op alle genoemde aspecten van de leerarrangementen.

Docenten/begeleiders/instelling brengen professionele keuzes in die gebaseerd zijn op het ontwikkelingsproces van het kind in relatie tot het curriculum, waarover overeenstemming bereikt dient te worden met het kind en de ouders. Met die overeenstemming worden dan nieuwe uitvoeringspraktijken vormgegeven.

Werkwijze in processtappen

 • Intake organiseren: aanleiding voor de maatwerk vraag vanuit de leerling/ouders of juist de school
 • Situatie- en historie schetsen van leerling en school/scholen (narratieve benadering);
 • Haalbaar opleidingsdoel overeenkomen: leerling, ouders, school e.a.
 • Onderwijsplan overeenkomen: leerling, ouders en school met als onderwerpen:
  • Studiebelasting per week
  • Vrijstellingen en intensiveringen
  • Leerplek-afspraken
 • Inhoudelijk onderwijsplan vormgeven a.d.h.v. ontwerpspecificaties (zie hieronder)
 • Organisatorische voorwaardelijkheden inregelen bij alternatieve leersettings, op school of elders
 • Startmoment overeenkomen
 • Start van het onderwijstraject bepalen
 • Procedure voor tussentijdse aanpassingen overeenkomen tussen leerling/ouders en school
 • Maximale doorlooptijd van deze processtappen: 3 weken

Ontwerpspecificaties

 • Sturingsperspectieven vanuit de leerling, ouders, school die aanleiding geven tot wekelijkse-, maandelijkse-, kwartaal en jaar- en volledige opleidingsafspraken
 • Curriculum: ontwikkelen en/of inkopen:
  • Cursorisch (per vak) en/of thematisch-projectmatig (integratief- en toepassingsgericht)
  • Afwisseling van leertaken
  • Cognitieve-, affectieve en motorische leerdoelen uitgeschreven
  • Diversiteit aan leeromgevingen
  • Variatie van individueel en sociaal leren
  • Variatie van toetsvormen, gekoppeld aan de leerdoelen
 • Methodische en didactische uitgangspunten op microniveau:
  • Het leerproces is eigendom van de leerling, want zonder de leerling is er geen leerproces
  • Het (praktijk) leerproces van de docenten/begeleiders draagt zorg voor continue aanpassing van leerinterventies t.b.v. het leren van de leerlingen; dit gaat bijvoorbeeld over: versnellingen, vertragingen of nieuwe focus, motiveringen, uitdagingen, geruststellingen, keuzemogelijkheden, stuurvragen, reflecties op leerhandelingen; toepassingsmogelijkheden
  • Het interactieproces tussen leerling, de docenten, andere volwassenen en andere leerlingen varieert van voorkeurmatig tot net buiten de comfortzone; de leerling is primair reactief de docent professioneel sturend en alternatieven aanbiedend
 • Begeleiding:
  • Vaste mentor van het leerinitiatief/de school
  • Facultatief per vak of per thema/project
  • Afgesproken rollen van de ouders
  • Externe professionals en/of sleutelpersonen uit de buurt
  • Externe partijen, zoals Samenwerkingsverband en sociale-, musische- en sportgerichte aanbieders

Zakelijk

U leert het POC in te zetten t.b.v.:

 • de operationalisering van alternatieve leersettings
 • t.b.v. Regulier onderwijs: ter voorkomen van schooluitval
 • t.b.v. Passend onderwijs: waarbij zorg een onderwijskundige basis dient te krijgen
 • t.b.v. Inclusiever onderwijs: integratie regulier en speciaal onderwijs (in po & vo)
 • t.b.v. Borgen gelijke kansen voor alle leerlingen

Investering:

 • max. 2 uur instructie en oefening
 • €65 per uur 0% BTW bij ontwikkeling van alternatieve leersettings
 • €95 per uur 0% BTW bij onderwijs-, gemeenten of andere derde partij opdrachten
 • Overeenkomst op basis van inspanningsverplichting

« vorige pagina